آخرین​ها >>
  • دهید مژده که سرچشمه بقا اینجاست

    بالاسر حضرت ایستاده بودم، داشتم تو حال خودم تذکره گرفتن از آقا، یه دفعه چشمم افتاد به نوشته کتیبه به ستونی که بهش تکیه داده بودم.

  • یا ضامن آهو

  • شمس الشموس